OPIS PROJEKTU
dla Schematu I w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich”,
Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +”

1. Tytuł Projektu.
2. Opis projektu.
3. Lokalizacja projektu wraz z uzasadnieniem wyboru obszaru realizacji projektu.
4. Cele projektu.
5. Uzasadnienie realizacji projektu.
6. Metodologia.
7. Szczegółowy opis planowanych zadań.
8. Harmonogram realizacji projektu.
9. Oczekiwane rezultaty.
10. Ryzyko.
11. Sposób upowszechniania informacji o projekcie i jego efektach.1. Tytuł Projektu:

„Ślężańska odyseja”
Szlakiem historii, legend i kultury ziemi.

2. Opis projektu:

Podstawowym celem projektu „Odyseja Ślężańska” jest rozwój obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne, środowiskowe i rekreacyjne na terenach gmin Sobótka, Marcinowice, Mietków, Dzierżoniów i Niemcza. Realizacja niniejszego projektu przyczynić się ma do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi. Priorytetem łączącym wszystkie gminy objęte projektem jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, naturalnych zasobów przyrody oraz bogatych tradycji rolniczych jako podstawowych kierunków działań w ramach realizacji Pilotażowego Programu Leader +. Najmocniejszym atutem obszaru jest to, że posiadając wysokie walory kulturalno - przyrodnicze, znajduje się w niedalekiej odległości od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Projekt powstał w oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT dla tego obszaru a także na podstawie zidentyfikowanych problemów w ramach strategii dla poszczególnych gmin i jest zgodny z ich misjami i celami strategicznymi, jak również ze strategią województwa dolnośląskiego[1].

Od lat w tym regionie organizowane są z udziałem okolicznych mieszkańców inicjatywy promujące tutejszy region, sięgające do bogatej historii i przepięknych legend festyny i święta ludowe. W ramach Schematu I przewiduje się wykorzystanie i wzmocnienie tychże inicjatyw poprzez ukierunkowanie ich na zbudowanie jednolitego wizerunku terenów Ślężańskich jako terenu wyjątkowego i bardzo atrakcyjnego pod względem turystycznym. Działania podjęte przez Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich zorientowane będą na zaangażowanie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie eksponowania walorów obszarów objętych projektem jak również poprzez pobudzenie oddolnych inicjatyw lokalnej społeczności.

W ramach Schematu I przewiduje się następujące działania:

I etap: Sporządzenie bazy poznawczej i diagnoza stanu obecnego (przygotowanie danych do ZSROW i poszukiwanie potencjalnych partnerów do LGD):

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego na terenie objętym projektem:

  a) pośrednia:
  - analiza historyczna i geograficzna: spis atrakcji turystycznych: zamków, pałaców, kościołów, spis pomników przyrody oraz atrakcji przyrodniczych na terenie Krajobrazowego Parku Ślężańskiego i Kotliny Dzierżoniowskiej,
  - spis aktualnych inicjatyw i działań dotyczących wszystkich imprez i inicjatyw kultu-ralnych, rekreacyjnych, sportowych, folklorystycznych oraz podmiotów je organizu-jących, stan infrastruktury turystycznej (gastronomia, agroturystyka, sieć hotelowo-usługowa) na obszarze projektu,
  - analiza społeczno-gospodarcza: aktualizacja i uzupełnienie danych społeczno-gospodarczych, opis struktury społecznej (wiek, wykształcenie, wskaźniki bezrobocia) i struktury gospodarczej (liczba instytucji publicznych, stowarzyszeń i przedsiębiorstw gospodarczych).

  b) bezpośrednia:
  - ankieta sondażowa przeprowadzona wśród lokalnych mieszkańców prezentująca cele projektu oraz dotycząca istniejących atrakcji turystycznych, obiektów zabytkowych, organizowanych imprez, i ich oceny,
  - wykonanie zdjęć i opisanie istniejących atrakcji turystycznych.

 2. Sporządzenie komputerowej bazy danych i interaktywnej strony internetowej– zamieszczenie na stronach internetowych informacji na temat obszaru objętego projektem oraz wszystkich danych uzyskanych w trakcie inwentaryzacji pośredniej i bezpośredniej. Sporządzenie informatora projektu.

 3. Analiza i diagnoza stanu istniejącego: a) identyfikacja uwarunkowań rozwoju regionu, b) prace analityczno- studialne: konsultacje społeczne i warsztaty dotyczące analizy strategicznej (metoda SWOT) obszaru projektu.


II etap: Projektowanie i realizacja: opracowanie ZSROW i powołanie LGD.

a) Akcje informacyjno-doradcze:

 1. informujące o celach projektu, szansach i możliwościach rozwoju lokalnego związanego z realizacją projektu,
 2. aktywizacja mieszkańców i tworzenia inicjatyw partnerskich,
 3. kontakt i konsultacje z istniejącym LAG-iem w Unii Europejskiej.


b) Sporządzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

c) Organizacja spotkań związujących Lokalną Grupę Działania.

d) Powołanie Lokalnej Grupy Działania

Planowany termin realizacji projektu dla Schematu I: od 01.03.2005 do 30.09.2005 r.

Monitorowanie projektu

Projekt w trakcie wdrażania będzie monitorowany po zamknięciu każdego z etapów. Monitoring projektu odbywać się będzie przez specjalnie powołaną do tego komisję, składającą się z przedstawicieli urzędów poszczególnych gmin, która będzie miała za zadanie sporządzanie raportów z wykonanych prac oraz porównanie rezultatów uzyskanych w trakcie wdrażania projektu z założonymi celami oraz przyjętymi wskaźnikami, a także ocenę wykonanych już prac pod kątem ich zgodności z przyjętym harmonogramem.

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich postanowiło, że punktem wyjścia dla akcji dotyczących aktywizacji lokalnych środowisk i procesu tworzenia LAG a także wspierania przygotowania strategii obszarów wiejskich będą następujące wielokierunkowe działania związane z długoletnim planem rozwoju gmin:

 • rekonstrukcję i rozbudowę skansenu archeologicznego w Będkowicach, zespołu osadniczego z VIII-XIII w, obejmujący gród osady, cmentarzysko kurhanowe, kamienny krąg kultowy i staw z groblami,
 • stworzenia bazy rekreacyjno-turystycznej wokół J. Mietków, rekonstrukcji znajdujących się przy nim zamków oraz zbudowaniu Grodu Wikingów – drewnianego kompleksu budow-lanego wykorzystującego zbiornik wodny do przewozu turystów łodziami wikingów,
 • organizacja imprez i festynów ludowych promujących historię i legendy związane z regionem: pikniki archeologiczne, żywe lekcje historii: walki rycerskie, pokazy starych rzemiosł: garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, kowalstwa, zajęcia edukacyjne: przybli-żające obyczaje Słowian, wycieczki po okolicznych zamkach,
 • nawiązanie do rolniczych i sadowniczych tradycji gminy Marcinowice zwanej też Doliną Kwitnących Sadów i utworzenie sieci inicjatyw partnerskich, promujących tradycyjne (odnoszące się do historii regionu) rolnictwo, przez nawiązanie do wytypowa nych gospodarstw rolnych, w których będzie można pokazywać sposoby upraw ziemi, zrekonstruowane narzędzia rolnicze, warunki mieszkaniowe, sieć gastronomiczną serwującą „chłopskie jadło”.
 • utworzenie szlaku rekreacyjno-turystycznego – zbudowanie ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą temu infrastrukturą, łączącej Masyw Ślężański z Kotliną Dzierżoniowską. Szlak rowerowy przechodziłby obok miejscowych budowli zabytkowych i przez najbardziej atrakcyjne przyrodniczo miejsca (Arboretum Wojsławickie na terenie gminy Niemcza, Ślężański Park Krajobrazowy). Przechodziłby też obok „zielonych boisk” Kotliny Dzierżoniowskej – malowniczo położonych obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie w sezonie od wiosny do jesieni trwają rozgrywki sportowe tutejszych Klubów Sportowych. Na obszarze projektu krzyżują się dwa europejskie szlaki rowerowe: Eurovelo i szlak Bałtyk-Adriatyk.

3. Lokalizacja projektu wraz z uzasadnieniem wyboru obszaru realizacji projektu.

Mapa obszaru objętego projektem

Kliknij mapę, aby powiększyć

 

Projekt będzie realizowany na terenie stanowiącym jednolity obszar geograficzny, na obszarze którego znajdują następujące gminy: Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków, Niemcza i Sobótka. Powierzchnia obejmująca ten teren wynosi: 528,76 km kw. Gminy znajdują się na bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym Przedgórzu Sudeckim - okolicy zgrupowanej wokół Masywu Ślęży i Kotliny Dzierżoniowskiej. Projekt będzie obejmował obszar geograficzny, który od południa graniczy ze starymi i masywnymi Górami Sowimi, na zachodzie przechodzi w Równinę Świdnicką, a na wschodzie we Wzgórza Bielawskie. W centrum kotliny znajduje się Dzierżoniów, gmina leży w dolinach potoków czarna Woda, Sadowa i rzeki Bystrzycy, we wschodniej części Równiny Świdnickiej na Przedgórzu Sudeckim, 25% jej terenu położone jest na w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Region Masywu Ślężańskiego jest tradycyjnie już regionem turystycznym, szczególnie stałych weekendowych wyjazdów mieszkańców Wrocławia. Mieszkańcy tej aglomeracji i inni turyści szukają tutaj spokoju, kontaktu z naturą, czystego powietrza, smacznej wody. Do najbardziej atrakcyjnych turystycznie należą m.in.:

Jezioro Mietków -
- zbiornik o powierzchni 990 ha – teren wypoczynkowo-rekreacyjny.
Okolice zbiornika „Mietków” stanowią centrum rekreacyjne o charakterze ponadlokalnym. Nad zbiornikiem położone jest pole namiotowe, przy- stań oraz wypożyczalnia łódek i restauracja. Duża tafla zbiornika i sprzyjające wiatry zapewniają dobre warunki do windsurfingu. Zbiornik w Mietkowie gromadzi również wielu wędkarzy. Drugim rejonem koncentracji funkcji rekreacyjnej jest zbiornik w Proszkowicach, gdzie zlokalizowa- ny jest prywatny punkt wypoczynku weekendowe- go dla około 2 – 3 tysięcy osób, wyposażony w parking i sanitariaty.

- Walory krajobrazowe: Góra Ślęża wraz z Parkiem Krajobrazowym lasami i przylegającym do niej kąpieliskiem w Sulistrowiczkach. Położony jest około 30 km na południowy-zachód od Wrocławia. Wraz z otuliną, która stanowi strefą ochronną, obejmuje Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Administracyjnie obszar parku i jego otulina leżą również w obrębie gmin: Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice.

- Kotlina Dzierżoniowska położona między Ślężańskim Parkiem Krajobrazowym a Górami Sowimi. Środowisko przyrodnicze okolicznych terenów: Kotliny Kłodzkiej, Wzgórz Kiełczyńskich, Wzgórz Krzyżowych, Wzgórz Bielawskich oraz część

Gór Sowich wraz ze znajdującymi się parkami krajobrazowymi – zostały wytypowane do włączenia do sieci NATURA 2000.

- Arboretum wojsławickie – 150 letni park dworski w Niemczy (najstarszy w Europie), na którego terenie znajduje się zbiór roślin drzewiastych (ponad 400) tworząc w ten sposób przebogaty ogród złożony z różnorodnych gatunków drzew i krzewów z całego świata. Aktualnie znajduje się pod zarządem Instytutu Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego

- Ciągnący się szlak zabytkowych zamków, pałaców i kościołów oraz zabytków architektury i budownictwa. Do szczególnie atrakcyjnych miejsc należy skansen w Będkowicach

- Najżyźniejsze tereny upraw rolnych, zaliczone do Regionu I - intensywnego rolnictwa zgodnie ze Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego.

4. Cele projektu.

Cel ogólny: Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne, środowiskowe i rekreacyjne na terenach gmin Sobótka, Marcinowice, Mietków, Dzierżoniów i Niemcza.

  Powyższy cel koresponduje z celem NPR 2004-2006 i SPO ROL wspierający:
 • promowanie zrównoważonego rozwój funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich,
 • kształtowaniem warunków różnorodnej działalności ekonomicznej,
 • utrzymaniem wartości krajobrazowych i przyrodniczych,
 • zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego,
 • rozwojem funkcji społecznych i kulturalnych,
 • rozwojem infrastruktury społecznej i technicznej.
  Działania podjęte w ramach tego celu ma zaktywizować lokalne środowiska i zaangażować w tworze-nie lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich skoncentrowanych wokół najmocniejszych stron tych obszarów:
 • bogatej tradycji ludowej, historii i legend,
 • przyrody oraz kultury rekreacyjno-turystycznej.


Rezultatem działań podjętych w ramach wdrażania niniejszego projektu będzie zwiększenie atrakcyj-ności tych obszarów wiejskich jako miejsca życia i pracy, a także redukcja głównych problemów społeczno-gospodarczych: bezrobocia na wsi i baraku perspektyw na lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe- Schemat I:

 1. Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich.
  a) Inwentaryzacja pośrednia i bezpośrednia stanu istniejącego.
  b) Analiza i diagnoza stanu istniejącego.
  c) Wybór osób/firmy opracowujących ZSROW.

 2. Aktywizacja oraz współpraca środowisk lokalnych.
  d) Spotkania informacyjne na temat projektu za społecznością lokalną.
  e) Ogłoszenie konkursu wśród mieszkańców na pomysły w zakresie wykorzystania lokalnych możliwości na realizację nowych inicjatyw gospodarczych.
  f) Wymiana doświadczeń w ramach współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i ponadnarodowej.

 3. Promocja obszaru objętego projektem w oparciu o lokalną kulturę i atrakcje turystyczne.
  g) Opracowanie informatora projektu.
  h) Opracowanie strony internetowej projektu.
  i) Promocja projektu na festynach i targach oraz lokalnej i regionalnej prasie.
  j) Public relation projektu: informowanie mediów o wydarzeniach dotyczących projektu.

 4. Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
  k) Organizacja warsztatów na temat możliwości rozwoju regionu oraz posiadanego zaplecza społecznego, turystycznego i infrastrukturalnego.
  l) Organizacja spotkań informacyjnych nt. Programu LEADER+ realizowanego na terenie gmin.
  m) Konsultacje społeczne w sprawie lokalnych liderów.
  n) Identyfikacja lokalnych liderów.

5. Uzasadnienie realizacji projektu.

Podstawowym celem projektu „Ślężańska odyseja” jest rozwój obszarów wiejskich poprzez działania na rzecz aktywizacji lokalnych mieszkańców, skoncentrowane wokół najmocniejszej strony regionu: walorów turystyczno – rekreacyjnych. Przygotowywany projekt wykorzystuje najważniejsze atuty regionu ślężańskiego: bogatą historię i legendy towarzyszące temu obszarowi, ogromny kompleks zabytków: zamków i obiektów pałacowych w tym regionie, oraz walory rekreacyjno-turystyczne. Duża liczba gospodarstw wiejskich stanowić może bazę dla działalności agroturystycznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy, do najmocniejszych stron opisywanego obszaru objętego projektem należą:

 • Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe: połączenie górzystego ukształtowania terenu Masywu Ślęży z pagórkowatą Kotliną Dzierżoniowską położoną między Masywem Ślęży a Górami Sowimi – umożliwi budowę ścieżek rowerowych przechodzących przez różnorodny geograficznie obszar, pozwalający urozmaicić trasy i pogrupować je ze względu na różny stopień trudności. Do przyrodniczych atrakcji obszaru objętego projektem należą:

  • Ślężański Park Krajobrazowy,
  • 150 letni ogród dendrologiczny w Wojsławicach,
  • okolice zbiornika w Mietkowie: cenny ze względu ornitologicznych, gdzie zaobserwowano 105 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych (86% gatunków tej grupy ekologicznej występującej w Polsce), w okresie migracji ptaków na zbiorniku gromadzi się około kilkudziesięciu tysięcy gatunków ptaków,
  • Park krajobrazowy „Dolina Bystrzycy’, stanowiąca część Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce,
  • Dolina Tatarska - długi, ciągnący się na przestrzeni kilku kilometrów wąwóz z potokiem. Jedna z legend głosi, że w połowie XIII w. w czasie najazdu plemion mongolskich na Polskę jedna z hord tatarskich odpoczywała tu w drodze na Legnicę,
  • „Białe Krowy”- teren malowniczo położony u podnóża Góry Ślęży w gminie Marcinowice na którym znajduje się średniowieczny kamieniołom kwarcu,
  • Parki przydworskie, ogrody ozdobne i pomniki przyrody

 • Historyczno-kulturowe dziedzictwo obszarów objętych projektem: podania historyczne, legendy i obiekty zabytkowe sięgają dziejów pierwszych osadników - Ślężan. Do najstarszych i najciekawszych obiektów należą:

  • Zespół osadniczy w Będkowicach, składający się z grodziska (VII-XI w.) oraz cmentarzyska kurhanowego (VIII - IXw),
  • Rzeźby kultowe z okresu halsztackiego (500-400 lat p.n.e.): Mnich, Panna z rybą, Niedźwiedź, Kolumna Sobótczańska, oraz kręgi kamienne z okresu XIII –V w. p.n.e. – zabytki o randze europejskiej.
  • Kościół parafialny św. Anny z połowy XIV w i XV w.
  • Zamek-rezydencja książęca w Niemczy, na przełomie XII i XIII wieku siedziba Kasztelani Niemczańskiej, gruntownie przebudowany w XIX w.
  • Uzdrowisko w Przeczynie Zdroju wraz z własnymi źródłami leczniczymi.
  • Szlak krzyży sakralnych i pokutnych, które znajdują się m.in. przy drogach do Kiełczyna, Tuszyna.

 • Rolniczy charakter obszaru – zgodne ze Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego obszar objęty projektem należy do Regionu I – intensywnego rolnictwa. Charakteryzuje się dobrym i średnim poziomem gleb uprawnych i dobrymi warunkami rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród wszystkich wydzielonych regionów funkcjonalnych posiada najlepsze warunki do rozwijania intensywnego, towarowego rolnictwa. Przy najwyższej w województwie gęstości zaludnienia (58 osób/km2) występuje duży udział zatrudnionych w rolnictwie, w większości nie przekraczających 55 roku życia[2].

Według analizy SWOT region ten posiada następujące mocne strony:

 • Wysoki poziom przedsiębiorczości społeczności lokalnej.
 • Korzystna struktura demograficzna.
 • Bardzo dobre warunki glebowo-przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa.
 • Znaczny stopień przydatności środowiska dla rozwoju turystyki i rekreacji w gminach położonych w południowej i południowo-zachodniej części regionu.
 • Wysoki poziom gospodarowania w rolnictwie oraz dobra organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 • Wysoki poziom urbanizacji regionu.
 • Możliwość zwiększenia stref aktywności gospodarczej w pobliżu autostrad.
 • Wartości kulturowe o znaczeniu europejskim (zabytki, zespoły pałacowo-klasztorne).

Analiza sytuacji obszarów objętych projektem
Spodziewane rezultaty związane z realizacją projektu w bardzo dużym stopniu przyczyniłyby się do rozwiązania problemów utrudniających rozwój obszarów wiejskich. Występujące przeszkody maja następujące podłoże:

1. Społeczno - gospodarcze – związane z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą kraju, zmianą struktury agrarnej, jak również z mentalnością lokalnej społeczności. Główne problemy w sferze rolnictwa dotyczą:

 • rozdrobnienia gospodarstw i tym samym niskiego potencjału produkcyjnego gospodarstw (6,9 ha – średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego na obszarze objętym projektem),
 • trudności ze zbytem płodów rolnych, zwłaszcza ze strony małych gospodarstw, z którymi niechętnie nawiązują współpracę więksi odbiorcy,
 • braku współdziałania pomiędzy rolnikami, działanie w pojedynkę,
 • braku specjalizacji w działalności rolniczej oraz słaba świadomość potrzeby do poszukiwania nowych form produkcji niszowej,
 • niedoinwestowania gospodarstw rolnych.

Problemy w sferze przedsiębiorczości pozarolniczej dotyczą:

 • niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych
 • braku tradycji w sferze wytwórczości i związane z tym skromne zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości w tym segmencie
 • słabo rozwiniętego sektora usług
 • braku zaplecza rekreacyjnego i turystycznego
 • braku pomysłów na wykreowanie lokalnej marki oraz rozwoju przedsiębiorczości na bazie lokalnej marki

Problemy społeczne związane z sytuacją lokalnego rynku pracy, przedstawiają się następująco:

 • średnia stopa bezrobocia dla obszaru objętego projektem wynosi 25,5% w skali powiatu, w tym najwyższa stopa bezrobocia jest w gminie Dzierżoniów i gminie Niemcza, i wynosi odpowiednio 32,3 % (157,6% w skali kraju) i 31,2% (156,8 w skali kraju). Gmina Dzierżoniów i Niemcza znajdują się w wykazie powiatów (i gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym ( Dz. U. Nr 110 z 1999r. poz. 1264 z późniejszymi zmianami)
 • wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród mieszkańców w wieku 18 – 34 lata,
 • pogarszającą się sytuacją lokalnej gospodarki: dużą liczbą upadających firm w stosunku do nowopowstałych (Sobótka: 14,05% w skali roku od 2002 do 2003 r.)
 • ukrytym bezrobociem w gospodarstwach rolnych, najczęściej spowodowanym rozdrob-nieniem posiadanych gruntów rolnych

Realizacja projektu wpłynie na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców ze względu na:

 • wzrost przedsiębiorczości i aktywizację środowisk lokalnych,
 • napływ nowych inwestycji związanych z realizacją projektu,
 • zmianę na lokalnym rynku pracy, wzrost zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego.

2. Problemy środowiskowe i infrastrukturalne – Na terenach gmin objętych projektem, występują niedobory w zakresie infrastruktury środowiskowej. Szczególnie dotkliwy jest brak sieci kanalizacyjnej. Większość mieszkańców z opisywanego terenu pozbawiona jest do niej dostępu. Ze względu na walory turystyczne i możliwości rozwojowe, przez wszystkie gminy prowadzona jest konsekwentna polityka, traktowana jako ponaregionalne zadanie ochrony czystej wody i powietrza. Realizacja projektu dla programu Leader + na rozwiązanie tego problemu będzie mieć wpływ pośredni, poprzez:

 • uświadomienie lokalnej społeczności wagi problemów związanych z ochroną środowiska i ich wpływ na aktualne i potencjalne możliwości związane z rozwojem rekreacyjno-turystycznym,
 • ponad gminną i ponad lokalną konsolidację podmiotów publiczno-prywatnych, co przełoży się na większe możliwości wywierania wpływu na ośrodki decyzyjne na szczeblu wojewódzkim,
 • współpracę ponadlokalną w zakresie związanych z ochroną środowiska i rozbudową infrastruktury, a także pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów rozwiązujących problemy z nimi związane.

Dotychczasowa współpraca lokalnych środowisk na rzecz rozwoju regionu na obszarze objętym projektem.

W ramach przygotowań do Pilotażowego Programu Leader + w lipcu b.r. przeprowadzone zostały warsztaty z przedstawicielami Urzędów Gmin Ślężańskich, mające na celu przeprowadzenie analizy SWOT dotyczącej obszarów wiejskich oraz znalezienie miejsc posiadających największy potencjał turystyczny. Od lipca działa grupa inicjatywna złożona z 10 osób złożona z przedstawicieli poszczególnych urzędów gmin ślężańskich: Dzierżoniowa, Marcinowic, Sobótki, Niemczy i Mietkowa, organizująca przygotowania do Leadera +, zajmująca się wstępną inwentaryzacją obecnej sytuacji na obszarach wiejskich, przekazywaniem i rozpowszechnianiem idei programu Leader wśród społeczności lokalnej oraz na łamach prasy.

Ponadto na obszarze objętym projektem działają:

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich: istniejące od 1998 r. współpracujące ze sobą w zakresie wymia-ny doświadczeń pomiędzy gminami i rozwiązywaniu problemów środowiskowo-infrastrukturalnych. Stowarzyszenie też organizuje
Turniej Gmin Ślężańskich – jednej z najbardziej znanych imprez w regionie Dolnego Śląska, który każdego roku odbywa się na terenie innej gminy.

Towarzystwo Ślężańskie powstało w 1991 r. Zrzesza ludzi zainteresowanych historią i teraźniejszością Sobótki i Masywu Ślęży. Z ważniejszych prac wykonanych przez członków Towarzystwa wymienić należy;

 • remont wieży widokowej na Wieżycy,
 • ufundowanie granitowych tablic ślężańskim źródłom
 • rekonstrukcja obelisku na Sulistrowickich Skałach
 • wydanie druków okolicznościowych i serii pocztówek regionalnych
 • odnowienie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Świdnickiej 7
 • nadanie placowi w Lipsku, na którym stoi pomnik ks. J. Poniatowskiego nazwy ,Poniatowski Plan"
 • odsłonięcie tablicy upamiętniającej udział Wojska Polskiego w Bitwie Narodów pod Lipskiem 1813r. Tablica umieszczona jest na elewacji muzeum historycznego „Torhaus Dölitz" w Lipsku. W ramach Towarzystwa Ślęzańskiego działa Historyczny Oddział Wojskowy Księstwa Warszawskiego 1807-1813. Pierwszy Pułk Strzelców Konnych ks. J. Poniatowskiego, który bierze udział w spotkaniach historycznych na polach bitew z lat 1807-1813.


Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej. Jego dorobek to:

 • wdanie „Monografii Niemczy”,
 • Projektu „Ożywiamy zamek św. Jadwigi”,
 • „Monografie Przerzeczyna Zdroju” - (w listopadzie oficjalne wydanie),
 • „Pozdrowienia z Niemczy”,


Kulturalne:

 • Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „POIANA” w Piławie Dolnej,
 • Zespół Śpiewaczy „SENIOR” w Piławie Dolnej,
 • Chór Ludowy „ Macieje” w Ostroszowicach,
 • Dziecięcy Zespół Wokalny „BARKA” w Ostroszowicach,
 • Listek Koniczyny” – zespół folklorystyczny,
 • „Biedroneczki” – zespół taneczno – wokalny,
 • „Sing and Dance” – zespół wokalno – instrumentalny,
 • sekcje: śpiewu, tańca, muzyczna i plastyczna,
 • zespół folklorystyczny „Ujowianki” z Ujowa,
 • „Joanki” - zespół taneczny w Niemczy,
 • Ludowe Kluby Sportowe.


Stowarzyszenia i Związki:

 • Koła Gospodyń Wiejskich: Owiesno, Ostroszowice, Roztocznik, Piława Dolna,
 • Gminny Związek Kombatantów,
 • Związek Harcerstwa Wiejskiego z siedzibą w Piławie Dolnej.

6. Metodologia.

Zgodnie z zasadami Leader +, wdrażanie projektu będzie uwzględniało sprawdzone metody planowania i realizacji działań, które zostały wypracowane na terenie Unii Europejskiej w trakcie funkcjonowania programów Leader I i Leader II. Aktywizacja mieszkańców odbywać się będzie poprzez współpracę z firmami konsultingowymi i eksperckimi, doświadczonymi trenerami jak również z wykorzystaniem działających już stowarzyszeń i związków kulturalnych i zawodowych oraz lokalnych liderów społecznych i gospodarczych. W przypadku projektu „Ślężańska odyseja”, działania podejmowane będą w odniesieniu do następujących zasad „metody Leadera:

1. Działanie lokalne:
Podejmowane inicjatywy przez podmioty publiczne, stowarzyszenia non-profit, i podmioty prywatne oraz tworzona strategia rozwoju obszarów wiejskich koncentrować się będą na lokalnych problemach i możliwościach ich rozwiązania również na tym poziomie. Wykorzystanie potencjału jaki jest związany z historią tego obszaru jak również bogatymi tradycjami turystyczno-rekreacyjnymi stanowi mocną podstawę, która pozwoli sformułować program działania w oparciu o już istniejące doświadczenia lokalnych podmiotów np.: czynnie działające Rady Sołeckie, Towarzystwo Ślężańskie, jak i wypracować nowe, skuteczniejsze metody aktywizacji lokalnej społeczności poprzez pokazanie do tej pory nieznanych miejsc i zabytków tego regionu i stworzenie dodatkowych możliwości związanych z ich turystycznym wykorzystaniem.

2. Działanie oddolne:

 • Zintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich powstanie w oparciu o udział lokalnej społeczności. Pomysły na inicjatywy gospodarcze i społeczno - kulturalne oraz możliwości ich wdrażania i wybór podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach realizacji będą podstawową częścią wdrażania projektu „Ślężańska Odyseja”. Harmo-nogram działań przewiduje konsultacje społeczne oraz uczestnictwo miejscowych liderów w realizacji projektu jako jedne z najważniejszych czynności wykonywanych w ramach Schematu I. Taki sposób wdrażania projektu zapewni reprezentatywny udział wszyst-kich grup lokalnej społeczności, uwzględniając ich różnorodne interesy i dający możli-wość rozwiązywania konfliktów już na tym poziomie.
 • Środkami pomagającymi zachęcać lokalną społeczność do zaangażowania się w realizacje projektu, będą działania promocyjne opisujące cele projektu, warsztaty z udziałem poszczególnych grup społecznych, konsultacje związane z oceną możliwości realizacji projektu przez lokalną społeczność oraz wskazanie lokalnych liderów.

3. Działanie wspólne (zasada partnerstwa): jednym z głównych celów dotyczących realizacji Schematu I jest utworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie strategii rozwoju. Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich zamierza zaangażować wszystkich przedstawicieli grup społecznych, szczególnie tych, które w pierwszej kolejności powinny skorzystać z rozwoju obszarów wiejskich: rolników, prywatnych przedsiębiorców, młodzież, bezro-botnych, do uczestnictwa w realizacji programu Leader +. Do tworzenia partnerstwa zostaną też zaproszone instytucje bezpośrednio związane z rozwojem obszarów wiej-skich i sytuacją społeczną mieszkańców: Urzędy Pracy, Placówki Edukacyjne, Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza, a także instytucje związane z ochroną środowiska: Fundusz Ochrony Środowiska. Współpraca pomiędzy tak różnymi środowiskami i instytucjami zapewni równy dostęp do reprezentowania interesów różnym grupom społecznym, jak również stworzy szeroki wachlarz możliwości rozwiązywania istniejących problemów.

4. Działanie innowacyjne:

 • Innowacyjność projektu „Ślężańska odyseja” polega na wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego, bogactwa przyrody i atrakcyjnego położenia turystycznego jako „produktu”, który będzie promował gminy ślężańskie i przyczyni się do rozpoczęcia działań związanych z budową infrastruktury turystycznej a docelowo przełoży się na realizację podstawowego celu projektu: rozwoju obszarów wiejskich - zwiększenia atrakcyjności ich jako miejsca życia i pracy, oraz rozwiązania głównych problemów społeczno-gospodarczych: bezrobocia na wsi i braku perspektyw na lokalnym rynku pracy.
 • Wykorzystanie mocnych stron tego obszaru: walorów krajobrazowo- przyrodniczych, dużej liczby zabytków, odkryć archeologicznych na skalę światową – w celu przyciągnięcia inwestycji związanych z rozwojem rekreacji i turystyki na tym obszarze.
 • Laboratorium społeczne związane z rozpoczęciem współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie opracowywania strategii rozwoju obszarów wiejskich. Pierwszy raz na taką skalę podjęta zostanie współpraca opierająca się na repre-zentowaniu stanowisk różnych grup społecznych i wykorzystaniu efektu synergicznego: zbudowanie modelu funkcjonowania i przygotowanie projektu, który połączy kompe-tencje różnych środowisk: doradców, ekspertów z rzeczywistymi problemami poszcze-gólnych grup społecznych.
 • Wpływ projektu na zmianę świadomości społecznej poprzez partycypację w realizacji projektu różnych grup społecznych: bezrobotnych, kobiet, młodzieży z podmiotami aktywnie działającymi: przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i doradczymi. Będzie miało to też wpływ na zmianę postaw miejscowej społeczności, która do tej pory przeważnie była bierna, niezaangażowana w lokalne problemy.
 • Realizacja projektu poprzez aktywizację ludności uwzględnia problematykę związaną z sytuacją ludności zamieszkującej obszar objęty projektem, szczególnie tych grup społecznych dotkniętych możliwością wykluczenia społecznego: młodzieży (coraz częściej migrującej do ośrodków wielkomiejskich), kobiet, bezrobotnych.
 • Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego: podań historycznych i legend odnoszących się do czasów przedchrześcijańskich, starosłowiańskich jako idei identyfi-kującej ten obszar w Polsce, wokół których będą się koncentrować działania lokalnej społeczności.
 • Wykorzystanie wyjątkowego położenia geograficznego – Masywu Ślęży - z charak-terystycznym, wyróżniającym się wzniesieniem Góry Ślęży, jako znaku identyfikuj-jącego projekt, jednoznacznie kojarzący się z określonym wizerunkiem obszaru.

5. Działanie kompleksowe: połączenie partnerów z różnych sektorów i dziedzin współpracujących przy realizacji projektu: Ślężańska Odyseja”, pozwoli na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz trafniejszy dobór środków i metod związanych z wdra-żaniem projektu. Duże znaczenie ma zaangażowanie się miejscowych instytucji społeczno-kulturalnych – posiadających doświadczenie oraz znajomość regionu, z instytucjami ochrony środowiska – dbającymi o zachowanie równowagi ekosystemu miejscowej fauny i flory, jak również z sektorem biznesu i agrobiznesu – mającym wdrażać rozwiązania wypracowane również w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Działanie sieciowe - wzajemne uczenie się partnerów poprzez tworzenie powiązań i współpracy między różnymi podmiotami. Bardzo istotnym elementem jest wymiana informacji i doświadczeń z już istniejącymi LGD na terenie Unii Europejskiej. Pomoże to wykorzystać już funkcjonujące rozwiązania, choć należy też uwzględnić lokalną specyfikę społeczno-gospodarczą i dostosować je do potrzeb lokalnych.

7. Działanie odpowiedzialne: utworzona Lokalna Grupa Działania ponosić będzie odpowiedzialność za zarządzanie finansami oraz za prawidłowość wdrażania projektu „Odyseja Ślężańska”. Ze względu na bardzo duży potencjał turystyczny tego regionu jak i plany strategiczne poszczególnych gmin związane z promowaniem rozwoju sektora rekreacyjno-turystycznego jako głównych kierunków działań na tym terenie, powstała Lokalna Grupa Działania odpowiadać też będzie za poszukiwanie i pozyskiwanie innych możliwości finansowania projektów i inwestycji z tą dziedziną związanych (jednak nie z funduszy strukturalnych).

Przyjęte wyżej założenia dotyczące zasad wdrażania projektu „Ślężańska Odyseja” opierają się o sprawdzone już na terenie Unii Europejskiej metody.

Po zakończeniu realizacji Schematu I, powołaniu lokalnej Grupy Działania oraz utworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt „Ślężańska Odyseja” kontynuowany będzie z uwzględnieniem co najmniej dwóch priorytetów: wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz poprawy jakości życia na terenach wiejskich. Przyjęty kierunek dotyczący dywersyfikacji działalności na wsi poprzez tworzenie miejsc pracy i realizowanie nowych inwestycji w sektorze turystycznym. Dodatkowo planuje się włączenie do projektu gmin sąsiadujących: gminy Łagiewniki i Jordanów. Cele ogólnego projektu „Ślężańska Odyseja” korespondują z realizacją następujących zadań:

1. Rekonstrukcji i odbudowy skansenu w Będkowicach.
2. Stworzenia bazy rekreacyjno-turystycznej wokół J. Mietków – Grodu Wikingów.
3. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż istniejących zabytków, atrakcji przyrodniczo-rekreacyjnych, i sieci gastronomicznej – szlak historii, legend i rekreacji.
4. Stworzenia sieci gospodarstw agroturystycznych nawiązujących do tradycyjnej i historycznej kultury ziemi, serwujących tradycyjne potrawy.

7. Szczegółowy opis planowanych zadań

Zgodnie z załączonym poniżej planem działań przewiduje się:

I etap: Sporządzenie bazy poznawczej i diagnoza stanu obecnego(przygotowanie danych do ZSROW i poszukiwanie potencjalnych partnerów do LGD):

 1. Prace przygotowawcze do wdrażania projektu

  a) powołanie Biura Projektu o nazwie „Ślężańska Odyseja”, którego celem i zadaniem będzie wdrażanie i monitorowanie kolejnych działań w ramach Pilotażowego Programu LEADER+,

  b) Biuro Projektu będzie prowadzone przez zewnętrzną firmę konsultingową. Kierownik Projektu zatrudniony przez firmę konsultingową będzie odpowiadał za wdrażanie projektu oraz organizację prac związanych z realizacją działań w schemacie I. Wybór kierownika będzie akceptowany przez Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich,

  c) Powołanie Komisji Monitorującej, której celem będzie kontrolowanie prac Biura Projektu i opracowywanie raportów składanych do FAPA. Komisja Monitorująca będzie się składać z przedstawicieli Urzędów Gmin: Sobótka, Mietków, Marcinowice, Dzierżoniów, Niemcza.

  d) Opracowanie procedur wdrażania i schematu obiegu informacji i dokumentów związanych z wdrażaniem projektu

 2. Inwentaryzacja pośrednia stanu istniejącego:

  a) analiza historyczna i geograficzna: spis atrakcji turystycznych: zamków, pałaców, kościołów, spis pomników przyrody oraz atrakcji przyrodniczych na terenie Krajobrazowego Parku Ślężańskiego i Kotliny Dzierżoniowskiej. Analiza wykonana będzie przez pracowników naukowych a także Studenckie Koło Przewodników Sudeckich,

  b) analiza regionu pod względem społeczno-gospodarczym: aktualizacja i uzupełnienie danych społeczno-gospodarczych, opis struktury społecznej (wiek, wykształcenie, wskaźniki bezrobocia) i struktury gospodarczej (liczba instytucji publicznych, stowa-rzyszeń i przedsiębiorstw gospodarczych). Prace aktualizacyjne i podsumowujące zos-taną wykonane przez stażystów odbywających praktyki w urzędach gmin będących członkami Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich. Opracowanie i wnioski dotyczące obec-nej sytuacji społeczno-gospodarczej zostaną wykonane przez eksperta-pracownika naukowego.

 3. Inwentaryzacja bezpośrednia stanu istniejącego:

  a) przeprowadzenie 300 ankiet wśród mieszkańców, na temat celów projektu „ Ślężańska Odyseja” oraz wskazania i oceny znajdujących się na obszarze projektu atrakcji kulturalno-przyrodniczych. Ankiety zostaną przeprowadzone i opracowane przez firmę konsultingową,

  b) wykonanie zdjęć istniejących atrakcji przez 3 stażystów. Przewiduje się wykonanie 150 zdjęć na terenie każdej z gmin,

  c) wykonanie opisu istniejących atrakcji przez 3 stażystów. Opisane zostaną wszystkie wykonane wcześniej zdjęcia, jak również zostaną w nim umieszczone informacje pozyskane w trakcie wykonywania zdjęć.

 4. Przygotowanie stron internetowych projektu i komputerowej bazy danych:

  a) strona internetowa będzie zawierać wszystkie informacje o realizowanym Programie Leader + i projekcie „Ślężańska Odyseja”, umożliwiać interaktywny kontakt z miesz-kańcami: konkursy na projekty dotyczące aktywizacji i wzrostu inicjatyw oddolnych, baza kontaktowa dla lokalnych inicjatyw partnerskich itp.

  b) cyfrowa baza danych będzie zwierać wszystkie informacje dotyczące projektu i gmin w nich uczestniczących; atrakcji turystycznych, inicjatyw partnerskich i liderów społecznych i gospodarczych,

 5. Analiza i diagnoza stanu istniejącego:

  a) przygotowanie i przeprowadzenie 5 warsztatów na terenie każdej z gmin, z przed-stawicielami Rad Sołeckich, Samorządów lokalnych, przedstawicieli lokalnych stowa-rzyszeń i związków społecznych, kulturalnych i zawodowych; dotyczących przed-stawienia zasad funkcjonowania programu Leader + oraz celów projektu „Ślężańskia Odyseja”, a także wskazania potencjalnych partnerów do LGD i liderów lokalnej społeczności, oraz wybór obszarów działania dla lokalnych społeczności,

  b) przeprowadzenie telefonicznych konsultacji społecznych z 500 mieszkańcami gmin, informującymi o celach projektu „Ślężąńska Odyseja” o programie Leader+, identyfikująca lokalnych liderów, a także zbierających potrzebne dane dotyczące problemów i szans i zagrożeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich regionu,

  c) podsumowanie warsztatów i wyników konsultacji społecznej przez firmę konsul-tingową – przeprowadzenie analizy SWOT dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich,

 6. Prace pierwszego etapu zostaną zamknięte przygotowaniem informatora na temat projektu „Ślężańska Odyseja”, w nakładzie 5 000 sztuk, prezentujących projekt „Ślężańska Odyseja” oraz wszystkie atrakcje turystyczne, które odbywają się na terenie obszaru objętego projektem

II etap: Projektowanie i realizacja: opracowanie ZSROW i powołanie LGD.

 1. Akcje informacyjno-doradcze:

  a) przeprowadzenie akcji informujących o celach projektu, szansach i możliwościach rozwoju lokalnego związanego z realizacją projektu, które odbędą się w okresie letnio-jesiennym na organizowanych przez wszystkie gminy imprezach kultu-ralnych, sportowych, festynach ludowych. W ramach tych akcji zostanie rozpro-wadzonych 7000 sztuk ulotek informacyjnych na temat projektu, rozprowadzany też będzie informator projektu. Informacje na temat projektu „Ślężańska odyseja” ukażą się w prasie lokalnej i regionalnej: 1 artykuł w „Słowie Polskim” i „Gazecie Wybor-czej”, oraz w programie telewizyjnym „Moja Wieś” regionalnej TV3 (grupa docelowa: mieszkańcy obszaru projektu, regionu dolnośląskiego i turyści),

  b) ogłoszenie w ramach powyższych akcjach informacyjnych oraz na stronach internetowych projektu konkursu na najlepsze pomysły i inicjatywy do realizacji w ramach Pilotażowego Programu Leader + na obszarze projektu, a także o spot-kaniach konsultacyjnych dotyczących zawiązywania się inicjatyw partnerskich (grupa docelowa: mieszkańcy obszaru projektu i regionu dolnośląskiego).

  c) stworzenie punktu konsultacyjnego na stronach internetowych; stron FAQ, oraz bieżącym mailowym kontaktem z Kierownikiem Projektu, który będzie odpowiadał na pojawiające się pytania i problemy związane z projektem.

  d) aktywizacja mieszkańców i tworzenia inicjatyw partnerskich: organizacja 5 spotkań na terenie każdej z gmin, przygotowanych przez Biuro Projektu dla lokalnej spo-łeczności, zebranie zgłoszeń inicjatyw partnerskich, wybór liderów i potencjalnych partnerów do Lokalnej Grupy Działania,

  e) nawiązanie kontaktu i wymiana doświadczeń z Lokalna Grupą Działania z terenu Unii Europejskiej.

 2. Ogłoszenie konkursu i wybór firmy, która sporządzi Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Sporządzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
 4. Powołanie Lokalnej Grupy Działania.

  a) organizacja spotkania potencjalnych partnerów Lokalnej Grupy Działania, przed-stawienie kryteriów dla potencjalnych członków, zasad funkcjonowania, możliwości oraz obowiązków z tym związanych, oraz zgłoszenie akcesu członkowskiego potencjalnych partnerów,

  b) organizacja spotkania zawiązującego LGD, uchwalenie statutu, wybór władz i prokurentów.

Etap I i II, zgodnie z procedurą Pilotażowego Programu Leader+ zamykany jest raportem dotyczącym wykonanych prac, uzyskanych rezultatów oraz kosztów z nimi związanych, przygotowywanym przez Komisję Monitorującą.

8. Aktualny Harmonogram realizacji projektu (pkt. 20 Wniosku i pkt. 8 Opisu projektu zawierającego kalkulację kosztów) (czas trwania realizacji projektu: 6 miesięcy tj. od września 2005 do lutego 2006)

ETAP

Termin realizacji

Termin złożenia wniosku o płatność

Koszty

Zadanie

Od

Do

Całkowity

Kwalifikowalny

Etap 1 - Razem (PLN)

09.2005

11.2005

12.2005

75 065,00

75 065,00

Prace przygotowawcze do wdrażania projektu

09.2005

09.2005

640,00

640,00

Inwentaryzacja pośrednia stanu istniejącego, analiza historyczna, geograficzna, społeczno –gospodarcza.

09.2005

10.2005

18 800,00

18 800,00

Inwentaryzacja bezpośrednia stanu istniejącego

09.2005

10.2005

18 350,00

18 350,00

Utworzenie komputerowej bazy danych, strony www

10.2005

11.2005

6 855,00

6 855,00

Analiza i diagnoza stanu istniejącego, identyfikacja uwarunkowań rozwoju regionu

10.2005

11.2005

7 500,00

7 500,00

Opracowanie informatora

11.2005

11.2005

22 280,00

22 280,00

Raport ewaluacyjny z realizacji projektu

11.2005

11.2005

640,00

640,00

Złożenie wniosku o płatność do FAPA

12.2005

12.2005

0,00

0,00

Etap 2 - Razem (PLN)

11.2005

02.2006

03.2006

74 910,00

74 910,00

Akcje informacyjno –doradczo –promocyjne

11.2005

02.2006

36 780,00

36 780,00

Opracowanie ZSROW

01.2006

02.2006

21 930,00

21 930,00

Szkolenia nt. LGD, powołanie LGD

01.2006

02.2006

14 760,00

14 760,00

Raport ewaluacyjny z realizacji projektu

02.2006

02.2006

640,00

640,00

Konferencja podsumowująca z prezentacją raportu ewaluacyjnego

02.2006

02.2006

800,00

800,00

Złożenie wniosku o płatność do FAPA

03.2006

03.2006

0,00

0,00

Razem:

149 975,00

149 975,00

9. Oczekiwane rezultaty.

W wyniku realizacji projektu „Ślężąńska Odyseja” zostanie osiągnięty podstawowy cel, dla którego projekt został stworzony: Rozwój obszarów wiejskich na terenach gmin: Sobótka, Marcinowice, Dzierżoniów, Mietków, Niemcza.

Wskaźniki rezultatów:
Akcje informacyjne i promocyjne

  Etap I:
 • 300 ankiet: sondaż wśród mieszkańców i turystów,
 • utworzenie komputerowej bazy danych oraz stron internetowych projektu „Ślężańska Odyseja”,
 • publikacja informatora projektu „Ślężąńska Odyseja” – 7 000 szt.
 • publikacje w regionalnej prasie - 2 artykuły w regionalnej prasie, 1 program telewizyjny,
 • 1000 sztuk ulotek informacyjnych na temat projektu, rozprowadzanych na festynach i imprezach sportowych i kulturalnych,
 • 200 plakatów informacyjnych, 500 zaproszeń na spotkania informacyjne i warsztaty,
 • 5 punktów informacyjnych na imprezach i festynach, w trakcie których będzie promowany projekt.

  Aktywizacja mieszkańców
 • Biuro Projektu oraz Kierownik Projektu bezpośrednio odpowiedzialni za aktywizacje mieszkańców, oraz pomoc w inicjatywach mieszkańców związanych z realizacją projektu,
 • 1 warsztat dla 50 przedstawicieli instytucji samorządowych, lokalnych stowarzyszeń kulturalnych, zawodowych, sportowych,
 • konsultacje społeczne – badanie opinii społecznej: 500 mieszkańców z obszarów wiejskich projektu,
 • 5 spotkań na terenie każdej z gmin (po 50 osób) dotyczących wstępnego wyboru partnerów do LGD, wskazania inicjatyw małej przedsiębiorczości: agrobiznesu, gastronomii, obsługi ruchu turystycznego, zaplecza turystycznego w postaci nowych miejsc noclegowych,
 • 1 spotkanie potencjalnych partnerów Lokalnej Grupy Działania, przedstawienie kryteriów dla potencjalnych członków, zasad funkcjonowania, możliwości oraz obowiązków z tym związanych, oraz zgłoszenie akcesu członkowskiego potencjalnych partnerów,
 • punkt konsultacyjny na stronach internetowych; stron FAQ, oraz bieżącym mailowym kontaktem z Kierownikiem Projektu, który będzie odpowiadał na pojawiające się pytania i problemy związane z projektem.

10. Ryzyko

Zagrożenia związane z realizacją projektu mogą mieć następujące źródła:

 1. Związane z zarządzaniem projektem:

  - ryzyko wystąpienia konfliktów dotyczących realizacji poszczególnych zadań, wyznacze-nia hierarchii ważności w zakresie dysponowania funduszami,

  - fluktuacja ewentualnych partnerów: część z zaangażowanych podmiotów może zrezyg-nować z dalszego udziału w realizacji projektu a ty samym destabilizować organizację związaną z wdrażaniem projektu, wpływać na przesunięcia terminów wykonalności poszczególnych zadań,

  - krótki okres realizacji projektu w ramach Schematu I może spowodować opóźnienia związane z realizacją poszczególnych etapów, w szczególności tej części która związaną jest z zaangażowaniem mieszkańców w projekt,

 2. Związane z przedmiotem projektu:

  sektor turystyczny podlega sezonowym wahaniom, co przekłada się na zamiany m.in. w liczbie zatrudnionych przy usługach rekreacyjno - turystycznych a tym samym sezono- wych migracjach związanych z obsługa tego sektora. Bliskość aglomeracji miejskich oraz nastawienie na weekendowy ruch turystyczny o każdej porze roku może w dużym stopniu przeciwdziałać tego skutkom,

 3. Związane z aktywizacją grup społecznych danego regionu:

  - nie wszystkie grupy społeczne będą chciały uczestniczyć w realizacji projektu, na co mogą mieć wpływ różne przyczyny, związane m.in. z brakiem tradycji wspólnego dzia- łania na rzecz rozwoju lokalnego, nie dostrzegania wspólnoty interesów z celami strategicznymi projektu, niską świadomością społeczną potrzeby zaangażowania się w realizację projektu.

11. Sposób upowszechniania informacji o projekcie i jego efektach.

Zgodnie z harmonogramem, upowszechnianie informacji o projekcie oraz jego efektach odbywać się będzie z wykorzystaniem środków masowego przekazu (telewizji, prasy, internet), jak również przez bezpośrednie akcje promocyjne:

 • ulotki,
 • akcje informacyjno-promocyjne w imprezach i festynach kulturalno-ludowych,
 • publikacja artykułów sponsorowanych w lokalnej i regionalnej prasie,
 • public-relation projektu – informowanie lokalnych i regionalnych mediów o projekcie,
 • przygotowanie programu telewizyjnego na temat projektu,
 • w trakcie konsultacji społecznych dotyczących projektu.

Grupami docelowymi działań upowszechniających będą:

 1. Lokalna społeczność Gmin: Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice, Niemcza, Mietków.
 2. Społeczeństwo zamieszkujące region Województwa Dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Wrocławia i Wałbrzycha.

Wszystkie akcje promocyjne i informacyjne dotyczące realizacji powyższego projektu będą zawierać informacje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1159/2000, z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.


[1] Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Wrocław 2000 r.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Sobótka na lata 2004-2006, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, Strategia Rozwoju Gminy Mietków, Plan Rozwoju lokalnego dla Gminy Dzierżoniów 2004-2006, Strategia Rozwoju Gminy Marcinowice, Kierunki Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza.


[2] Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Wrocław 2000 r. s. 12.