Wybierz:

LEADER+
Ślężańska Odyseja
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

LEADER+

To innowacyjne podejście do rozwoju obszarów wiejskich dzięki, któremu powstają trójsektorowe porozumienia samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu mające na celu podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, produktów lokalnych, ochrony dziedzictwa kulturowego i poprawy jakości życia mieszkańców wsi.
W krajach UE, w których program LEADER + realizowany jest od roku 1991, powstało prawie 1000 takich porozumień, zwanych Lokalnymi Grupami Działania, które z sukcesem mobilizują aktywność mieszkańców, mając wpływ na tworzenie miejsc pracy i wykorzystanie charakterystycznych dla danych obszarów lokalnych zasobów.
W Polsce program realizowany jest od roku 2005 i jest w fazie pilotażu.

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich upatrując w tym programie szansę dla rozwoju regionu, złożyło projekt pod nazwą „Ślężańska Odyseja”, który z bardzo wielu projektów został wybrany do realizacji w ramach schematu I.

W ramach tego schematu powołana zostanie Lokalna Grupa Działania oraz Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakłada się że Lokalna Grupa Działania powstanie na bazie funkcjonującej obecnie Grupy Roboczej Stowarzyszenia i powiększona zostanie o przedstawicieli dwóch kolejnych sektorów; organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Grupa ta wypracuje sobie metody współpracy oraz formę pod jaka zostanie zarejestrowana. Jej Pierwszym ważnym zadaniem będzie opracowanie Strategii dla obszaru Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.
Mając Strategię która uwzględnia specyfikę naszego terenu i wyznacza kierunki rozwoju Lokalna Grupa Działania będzie wnioskować o przyznanie pomocy na realizację założeń Strategii w ramach Schematu II programu LEADER +

ŚLĘŻAŃSKA ODYSEJA

to projekt mający na celu aktywizację obszarów wiejskich i poprawę jakości życia na terenach gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.
Punktem wyjścia dla aktywizacji lokalnych środowisk i tworzenia Lokalnej Grupy Działania będą projekty inspirujące dalszy rozwój, takie jak:

  • Rekonstrukcja zespołu osadniczego z VII-XII w dla którego wzorcem ma być skansen osady w Będkowicach. Organizacja żywego skansenu.
  • Stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej wokół zalewu Mietkowskiego oraz budowa Przystani Wikingów.
  • Organizacja imprez rekreacyjno-edukacyjnych w oparciu o bogata historię Niemczy i Doliny Tatarskiej. Budowa grodziska.
  • Wykreowanie na bazie Święta Kwitnących Sadów, lokalnego produktu w oparciu o bogate tradycje sadownicze gminy Marcinowice. Stworzenie bazy rekreacyjnej w rejonie średniowiecznego kamieniołomu kwarcu zwanego „Białymi Krowami”.
  • Utworzenie szlaku rekreacyjno-turystycznego łączącego najbardziej atrakcyjne przyrodniczo miejsca Kotliny Dzierżoniowskiej, zabytki tego regionu z systemem „Zielonych Boisk”.
  • Opracowanie trasy rowerowej łączącej najciekawsze turystycznie miejsca całego obszaru Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.

Projekty te wpisane zostaną w Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich opracowywaną i realizowaną przez Lokalna Grupę Działania wyłonioną spośród lokalnych liderów mających ciekawe pomysły i chcących włączyć się w ich realizację.

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich…

powołane zostało do życia w roku 2000, a w jego skład wchodzi sześć gmin leżących wokół Masywu Ślęży; Dzierżoniów (bez miasta), Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza i Sobótka.
Cele Stowarzyszenia to; wspólna promocja turystyczna i gospodarcza gmin wchodzących w jego skład, pozyskiwanie inwestorów, rozwój gospodarczy, popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, koordynacja innych przedsięwzięć służących wzajemnie korzystnym przemianom, inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych.
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest wykreowanie REGIONU ŚLĘŻAŃSKIEGO na jeden z bardziej znanych regionów turystycznych kraju.
Jedną z metod osiągnięcia tego zamierzenia jest przystąpienie Stowarzyszenia do programu LEADER + i opracowanie projektu ŚLĘŻAŃSKA ODYSEJA.
Stowarzyszenie jest inicjatorem i realizatorem działań w ramach I Schematu programu LEADER +. W najbliższym czasie zadanie to przejmie Lokalna Grupa Działania w skład której wejdą osoby najbardziej aktywne, kreatywne i mające autorytet środowisk lokalnych. Bo LEADER + to program dla lokalnych LIDERÓW.
Jeżeli masz ciekawe pomysły, chcesz aktywnie uczestniczyć w realizowaniu pomysłów własnych bądź pomysłów innych Liderów mających wpływać na rozwój Twojego środowiska zostań członkiem naszej GRUPY.

LEADER + to szansa na rozwój, na poprawę warunków życia, na czynny udział w życiu lokalnych społeczności.
LEADER + to program dla LIDERÓW.

Chcesz brać udział w pozytywnych przemianach zgłoś się do nas, bądź z nami, opowiedz jaki masz pomysł na rozwój swojej wsi.
Ty sam wiesz najlepiej czego brakuje w Twoim otoczeniu.

Nawiąż z nami kontakt:

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich

www.sleza.pl

tel/fax 0-71 390 38 43


Dzierżoniów

sekretarz@ug.dzierzoniow.pl

0-74 831 66 68

 

Ochsrod@ug.dzierzoniow.pl

0-74 831 66 65


Marcinowice

promocjamarconowice@wp.pl

0-74 858 52 26


Mietków

aw@mietkow.com

0-71 31 68 179


Niemcza

tjara@um.niemcza.pl

0-74 837 69 97


Sobótka

urzad-sobotka@sobotka.pl

0-71 390 38 43